Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Zelfstandig Trouwambtenaar en ceremoniespreker Mildred Nijhove, hierna te noemen “Mildred Nijhove”.

 

2. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • “Mildred Nijhove”: de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, die zorg draagt voor de (trouw)ceremonie;
  • Cliënt: iedere natuurlijke persoon die met “Mildred Nijhove” een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten;
  • Overeenkomst: elke aanbieding van “Mildred Nijhove”, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan “Mildred Nijhove” en door deze laatste aanvaard;
  • Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen “Mildred Nijhove” en cliënt verrichte werkzaamheden door “Mildred Nijhove”;

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen cliënt en “Mildred Nijhove” komt tot stand na bevestiging en schriftelijke ondertekening van de offerte, na telefonische bevestiging of na akkoordverklaring per mail én door aanbetaling van 50% van het totale bedrag van de overeenkomst (exclusief onkosten) door cliënt. Met de aanbetaling gaat cliënt akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van deze betaling legt “Mildred Nijhove” de trouwdatum definitief vast in de agenda.

 

4. Honorering en betaling

De door “Mildred Nijhove” gedane prijsopgave is inclusief BTW en geldig in Nederland. Dit bedrag is exclusief reis- en verblijfkosten en de kosten ten behoeve van de eendaagse benoeming in een trouwgemeente. De kosten voor deze eendaagse benoeming betaalt cliënt rechtstreeks aan de gemeente. Na een overeenkomst te zijn aangegaan, stuurt “Mildred Nijhove” aan cliënt een factuur toe. Indien cliënt de factuur in termijnen wenst te betalen, dan kan dit in overeenstemming met “Mildred Nijhove” op volgende wijze geschieden:

 

Van het totaalbedrag dient cliënt 50% van de totale factuur te betalen binnen 14 dagen na de datum van overeenkomst, op de door “Mildred Nijhove” aangegeven bankrekening. “Mildred Nijhove” reserveert na deze aanbetaling definitief de datum in de agenda. De resterende 50% dient twee maanden voor de huwelijksdatum aan “Mildred Nijhove” te worden voldaan op de door “Mildred Nijhove” aangewezen bankrekening. Cliënt ontvangt daarvoor een factuur. 

 

Voor reis- en verblijfkosten op de dag van de ceremonie en/of andere extra gemaakte afspraken ontvangt cliënt een separate factuur zodra de hoogte van deze kosten inzichtelijk zijn. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Cliënt is aan “Mildred Nijhove” alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door “Mildred Nijhove” opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en “Mildred Nijhove” de vordering aan derden uit handen geeft.

 

5. Ongeval/ziekte Trouw Buitengewoon, calamiteiten

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien “Mildred Nijhove” haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van overmacht, zoals staking, transportproblemen, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal door “Mildred Nijhove” uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met cliënt.

 

6. Aansprakelijkheid

“Mildred Nijhove” is niet aansprakelijk voor enige schade, die voor cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door “Mildred Nijhove” verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van “Mildred Nijhove”. In dit laatste geval zal de door “Mildred Nijhove” te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen “Mildred Nijhove” en cliënt (inclusief BTW). “Mildred Nijhove” stelt uitdrukkelijk dat de uitvoering van de opdracht tot stand komt door informatie die van de zijde van cliënt wordt ingegeven. Een en ander wordt in overeenstemming met cliënt bepaald en mogelijk door derden aangevuld.

 

7. Klachten

Klachten betreffende verrichte werkzaamheden door “Mildred Nijhove” dienen door cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 8 dagen na verrichting van de opdracht, dan wel binnen 8 dagen nadat de omstandigheid die aan de klacht ten grondslag gelegd wordt, aan cliënt bekend is geworden. Bij het doen van de klacht dient de aard hiervan duidelijk te zijn omschreven.

 

Klachten met betrekking tot de hoogte of de inhoud van de facturen van “Mildred Nijhove” dienen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur schriftelijk aan “Mildred Nijhove” kenbaar te worden gemaakt, eveneens onder opgave van de redenen van de klacht. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op. Indien vast komt te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor aan de zijde van “Mildred Nijhove” ontstaan, volledig voor rekening van cliënt.

 

Klachten richten aan:

 

Mildred Nijhove, Trouwambtenaar

Marianellastraat 5

1069 NL  Amsterdam

 

8. Annulering

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt “Mildred Nijhove” de volgende kosten in rekening:

  • Bij annulering tot 60 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 30% van het totaalbedrag;
  • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 60% van het totaalbedrag;
  • Bij annulering in de laatste 14 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.

De annulering dient schriftelijk te worden gedaan, per aangetekende brief. Aantoonbaar zwaarwegende redenen kunnen pleiten voor gedeeltelijke of volledige kwijtschelding.

 

9. Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst:

  • wanneer de trouwlocatie wordt verplaatst en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft;
  • “Mildred Nijhove” geen volledige betaling van cliënt heeft ontvangen. Dit ontslaat cliënt niet van zijn betalingsverplichting, voortkomende uit de met “Mildred Nijhove” gesloten overeenkomst;
  • bij overlijden van de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand “Mildred Nijhove”.

10. Geheimhouding

“Mildred Nijhove” is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

 

11. Geschillen

Geschillen worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin “Mildred Nijhove” haar zetel heeft.

Voor overeenkomsten gesloten met “Mildred Nijhove” is het Nederlands recht van toepassing.

 

12. Vindplaats en wijziging voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt.